film_promocyjny

Zapraszamy do oglądania

Projekt pt. ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu
Janowskiego? zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6
Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.
unia-lubelskie-rp