Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie jest odpłatny dla:
1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz
2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
?Kolejny raz?, oznacza ?kolejny rok?. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

W przypadku wątpliwości czy należy wnieść opłatę, absolwenci mogą upewnić się:

  1. Sprawdzając opłatę w ZIU (wejście do ZIU za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub przez Profil Zaufany),
  2. Sprawdzając opłatę w Kalkulatorze opłat za egzamin maturalny

W przypadku problemów należy skontaktować się ze wsparciem technicznym 12 68 32 179.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na poniższe konto:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków; numer konta: 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000

W tytule wpłaty należy wpisać:
? Rodzaj egzaminu, jakiego dotyczy opłata: Matura
? Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: Jan Kowalski, PESEL 83011423192
? Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: matematyka podstawowa, język polski rozszerzony

Brak nazwiska i nr PESEL zdającego w tytule wpłaty może spowodować, że nie zostanie ona zarejestrowana.
Dowód wpłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną). Kopię dowodu wpłaty należy również przedłożyć w szkole. OKE nie wysyła potwierdzenia dokonania opłaty.

Uwaga!
? Niewniesienie opłaty za egzamin maturalny w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
? Absolwenci z terenu działania innych okręgowych komisji egzaminacyjnych wnoszą opłatę na konto komisji macierzystej.
? Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Link do artykułu.

Informacje o maturze 2022: