Rekrutacja do Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim na rok szkolny 2024/2025

Oferta_ZST_2024

Aktualności rekrutacyjne dostępne pod adresem:

 https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r., do godziny 15.00.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 18 lipca 2023 r., do godziny 12.00.
 • W terminie od 18 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godziny 15.00., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Kandydaci do Technikum lub Szkoły Branżowej I Stopnia składają też zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku kandydatów do BS I w zawodzie kierowca ? mechanik dodatkowo orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem).
 • Nieprzedłożenie do 21 lipca 2023 r. zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego będzie równoznaczne z rezygnacją z podjęcia nauki w szkole.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 24 lipca 2023 r., do godziny 12.00.
 • Do 27 lipca 2023r. rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły ? Komisja sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do 3 dni od daty wystąpienia z wnioskiem przez rodzica.
 • W ciągu trzech dni rodzic może  wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej ? dyrektor szkoły rozpatruje je do trzech dni od dnia złożenia odwołania przez rodzica.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli (poniżej link do szczegółowych zasad rekrutacji)
 • Kandydaci do szkoły, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, będą przyjmowani w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy ? Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy ? Prawo oświatowe).

Szczegóły dotyczące  rekrutacji do szkół na rok szkolny 2023/2024 znajdują się pod linkiem
https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12467

 

Rekrutacja będzie się odbywać drogą elektroniczną oraz tradycyjną (papierową)

 • Jeżeli rekrutujesz się drogą elektroniczną, to:
  wejdź na poniżej podany adres : lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat
  Załóż konto, wygeneruj podanie i przynieś wydrukowane podanie do szkoły pierwszego wyboru.
 • Jeżeli rekrutujesz się drogą tradycyjną, to:
  Pobierz druk podania ze strony szkoły: Wniosek-Kandydata-ZST
  zgłoś się do szkoły z wypełnionym podaniem.

W razie trudności prosimy o kontakt osobisty ? ul. Ogrodowa 20, Sekretariat Uczniowski ZST,
bądź telefoniczny – nr telefonu 15 8724015 wew. 26.

Pozostałe dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji (po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły), to:

 • Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej
 • Karta zdrowia i karta szczepień
 • Odpis skrócony aktu urodzenia
 • Dwie podpisane fotografie
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia  w określonym zawodzie

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

 • technik informatyk, t. teleinformatyk, t. pojazdów samochodowych, t.mechanik – j.polski, matematyka, j.obcy, fizyka
 • technik budownictwa, t.budowy dróg, t.technologii drewna, t.przemysłu mody – j.polski, matematyka, j.obcy, chemia
 • technik ekonomista – j.polski, matematyka, j.obcy, geografia
 • technik usług fryzjerskich – j.polski, matematyka, j.obcy, biologia
 • Branżowa Szkoła I Stopnia – j.polski, matematyka, j.obcy, technika

Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Ponadpodstawowej : Wniosek-Kandydata-ZST

Terminy rekrutacji dla kandydatów do Branżowej Szkoły II Stopnia znajdują się w Załączniku nr 3 do Zarządzenia LKO z dnia 30 stycznia 2023r.  (link wyżej)