Oferta Edukacyjna Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

na rok 2024/2025

 1. Krótki rys historyczny:

Nasza szkoła ma ponad 70 letnią tradycję, początki jej sięgają roku 1946, kiedy to utworzono na terenie Janowa Lubelskiego Publiczną Szkołę Doskonaląco Zawodową. Początkowo szkoła kształciła w zawodach: ślusarz, stolarz, krawiec i sprzedawca –  do dziś te zawody pozostały w naszej ofercie edukacyjnej. Początkowo szkoła znajdowała się w centrum miasta w budynku przy ul. Zamoyskiego (obecnie budynek Pepco). W latach 1977-78 oddano do użytku nowe obiekty dydaktyczne przy ulicy Ogrodowej (budynek główny dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną, Internat ze stołówką oraz warsztaty szkolne. W tych obiektach do dziś odbywają się zajęcia dydaktyczne i wychowawcze.

Przez cały czas funkcjonowania szkoły starano się dostosowywać kierunki i profile kształcenia do zmieniającego się rynku pracy. Zmianie również uległa nazwa naszej szkoły – od 2015 roku nazwa brzmi Zespół Szkół Technicznych, poprzednio był to Zespół Szkół Zawodowych.

 1. Aktualna oferta edukacyjna:

Obecnie w murach naszej szkoły kształci się 556 uczniów uczęszczających do 25 oddziałów klasowych z czego 454 uczniów to uczniowie Technikum, zaś 102 uczniów kształci się w Branżowej Szkole I Stopnia (stan na 8 marca 2024 roku). Jesteśmy największą szkoła ponadpodstawową w regionie.

W ofercie szkoły posiadamy następujące kierunki kształcenia oraz zawody:

W Technikum:

ZŁOTA JEDENASTKA ZAWODÓW.

 1. Technik ekonomista, rozszerzenie: geografia
 2. Technik informatyk, rozszerzenie: język angielski
 3. Technik programista, rozszerzenie: język angielski
 4. Technik mechanik, rozszerzenie: fizyka
 5. Technik technologii drewna, rozszerzenie: chemia
 6. Technik pojazdów samochodowych, rozszerzenie: fizyka
 7. Technik budownictwa, rozszerzenie: chemia
 8. Technik usług fryzjerskich, rozszerzenie: biologia

Ponadto, prowadzimy nabór do Technikum w zawodach:

9. Technik przemysłu mody ( rozszerzenie: chemia)
10. Technik teleinformatyk (rozszerzenie: język angielski)
11. Technik budowy dróg (rozszerzenie: chemia).

Zalety kształcenia technicznego:

Nauka w Technikum łączy zalety kształcenia zawodowego z ogólnym. W Technikum prowadzimy naukę dwóch przedmiotów ogólnokształcących na poziomie rozszerzonym, co daje możliwość dobrego przygotowania się do egzaminu maturalnego, uzyskania świadectwa dojrzałości, a w przyszłości kontynuowania nauki na studiach wyższych. Ponadto uczniowie realizują przedmioty zawodowe, zdają egzaminy z kwalifikacji zawodowych i uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje.

Nauka w Technikum trwa 5 lat, przedmioty zawodowe kończą się w I półroczu klasy 5, zaś drugie półrocze skupione jest na nauce przedmiotów maturalnych.

Absolwenci Technikum mają otwarte drzwi zarówno na studia wyższe jak też na rynek pracy. Technikum zapewnia absolwentowi dobre przygotowanie do studiów wyższych technicznych, bowiem daje solidne podstawy wyniesione ze szkoły. Absolwent Technikum może oczywiście łączyć pracę zawodową (ponieważ posiada już zawód) ze studiami, co dla wielu uczniów stanowi to istotny argument na rzecz wyboru Technikum a nie Liceum.

W Branżowej Szkole I Stopnia:

Osobom, które na ten moment są zainteresowane zdobyciem konkretnego zawodu w krótkim czasie, proponujemy naukę w Branżowej Szkole I Stopnia. Okres nauki trwa 3 lata.

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Fryzjer
 • Lakiernik samochodowy
 • Elektromechanik
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Mechanik- monter maszyn i urządzeń
 • Kierowca mechanik
 • Elektronik
 • Murarz-tynkarz
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Sprzedawca
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Przetwórca mięsa
 • Krawiec
 • Operator maszyn leśnych

Decydując się na naukę w szkole branżowej należy pamiętać, iż uczeń szkoły branżowej nabywa status pracownika młodocianego i realizuje zajęcia praktyczne u wybranego Pracodawcy, z którym podpisuje umowę. Uczeń taki otrzymuje wynagrodzenie za pracę w ramach zajęć u Pracodawcy. Nie dotyczy kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych czy ślusarz, w tych zawodach uczniowie odbywają zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych.

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia lub w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych.

 1. Atuty naszej Szkoły:
 • Kształcimy w zawodach, które są atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy.

 • Posiadamy profesjonalne pracownie wyposażone w oprogramowania do nauki zawodu,

 • Uczniowie odbywają praktyki zawodowe u najlepszych Pracodawców w regionie,

 • W szkole funkcjonują certyfikowane ośrodki egzaminacyjne – uczniowie zdaja egzaminy na miejscu, nie muszą wyjeżdżać,

 • Uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych mają możliwość uzyskania prawa jazdy kat.  B za darmo,

 • Zapewniamy naukę języka obcego zawodowego – branżowego, przydatną w przypadku podjęcia pracy za granicą,

 • Organizowane są wyjazdy edukacyjne na wyższe uczelnie, z którymi szkoła ma podpisane umowy patronackie oraz targi edukacyjne np. do Poznania czy Katowic,

 • Posiadamy Pracownię Filmoteki Szkolnej (jedyną w regionie),

 • Uczniowie naszej szkoły uzyskują bardzo wysokie wyniki z egzaminów zawodowych,

 • Posiadamy bardzo dobra bazę sportową: dwie sale gimnastyczne, kompleks boisk Orlik. Oferujemy zajęcia na szkolnej strzelnicy sportowej, oraz szkolnej siłowni,

 • Posiadamy internat dla młodzieży dojeżdżającej. Funkcjonuje również stołówka dla uczniów,

 • Dbamy o bezpieczeństwo uczniów – wejście do szkoły za pomocą karty magnetycznej,

 • Wspieramy uczniów, udzielając im wszechstronnego wsparcia w tym wsparcia w ramach funduszy stypendialnych: Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Starosty Janowskiego, Stypendium „Lubelskiej kuźni talentów” czy Stypendium im. Lecha i Marii Kaczyńskich,

 • Realizujemy projekty edukacyjne i projekty unijne dla uczniów zarówno skierowane na poprawę bazy dydaktycznej jak też skierowane do bezpośrednio uczniów w formie kursów, szkoleń czy zajęć specjalistycznych,


W bieżącym roku szkolnym zakończyliśmy realizację projektu pn „Rozwój kształcenia w ZST w Janowie Lubelskim” o wartości prawie 5 milionów złotych, dzięki któremu uzyskaliśmy jako szkoła bardzo wiele form wsparcia dla uczniów: kursy i szkolenia, zajęcia dodatkowe. Te kursy i szkolenia dedykowane były również dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w bieżącym roku szkolnym. Ponadto w ramach projektu zakupiliśmy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne zarówno do pracowni zawodowych jak też do pracowni przedmiotowych (językowej, biologicznej, chemicznej).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji polecamy naszą stronę internetową: zstjanow.edu.pl oraz stronę facebook https://www.facebook.com/zstjanow.

Zapraszamy do nas, do Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.

Oferta_ZST_2024