INTERNAT
Zespołu Szkół Technicznych

internat

Przy Zespole Szkół Technicznych funkcjonuje internat

powstały w roku 1979. Celem pracy pedagogicznej wychowawców jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia, wspomaganie wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju zainteresowań i indywidualnych potrzeb wychowanków.

Mieszkańcy internatu mają możliwość korzystania ze świetlicy wyposażonej w sprzęt RTV, z siłowni, sali do gry w tenisa stołowego oraz podręcznej biblioteki. Zaplecze kuchenne umożliwia przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 140 osób.
Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Istniejący Regulamin Internatu określa szczegółowe zasady działalności placówki, tworzy warunki dla rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa oraz współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki.

Podstawowym zadaniem realizowanym podczas zajęć z młodzieżą jest dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia z uwzględnieniem poczucia własnej wartości i twórczej aktywności. Młodzieżowa Rada Internatu ponosi współodpowiedzialność za realizację zadań określonych w regulaminie oraz koordynuje samorządną działalność wychowanków internatu.


AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA  INTERNATU

 

Aktualności Internat