Najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim od 25.05.2018

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Adres: ul. Ogrodowa 20; 23-300 Janów Lubelski

Kontakt: tel. 158724015, email: zszjanow@o2.pl

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dane kontaktowe inspektora:  e-mail: iod@rodokontakt.pl

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim odbywa się w ściśle określonych celach,  zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
 • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • za wyraźną zgodą danej osoby.
 1. 4. Mówiąc o danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim należy rozumieć  wszystkie zgromadzone  tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych  niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.
 2. 5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.
 4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
 5. do dostępu do swoich danych;
 6. do sprostowania swoich danych;
 7. do usunięcia swoich danych;
 8. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 9. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 10. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,   które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzielono wcześniej;
 11. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE .
 13. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.

Podstawa prawna UE:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

 


Podstawa prawna PL:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

Szczegółowa klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 1. Administratorem Danych Osobowych  jest  Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8724 015, e-mail: zszjanow@o2.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl
 3. Administrator przetwarza te dane osobowe  w celu zapewnienia  bezpieczeństwa w pomieszczeniach i  na terenie objętym monitoringiem  oraz  dla ochrony mienia oraz w celu identyfikacji sprawców działań lub  czynów niepożądanych  naruszających reguły życia społecznego
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
  1. wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia
  2. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
 5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organom ścigania sprawiedliwości.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
  1. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez okres 3 miesięcy od czasu zarejestrowania – dla danych rejestrowanych w pamięci masowej systemu monitoringu
  2. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby ? przez czas wynikający z zapewnieniem  ochrony tych interesów np. do czasy wyjaśnienia danej sprawy lub do wydania prawomocnego orzeczenia czy wyroku dla danych dot. zdarzenia zapisanego na nośniku zewnętrznym
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  1. do dostępu do swoich danych;
  2. do sprostowania swoich danych;
  3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  4. do wniesienia sprzeciwu
  5. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 10. Podanie danych osobowych  dobrowolne, ale niezbędne dla funkcjonowania monitoringu i realizacji powiązanego zadania w interesie publicznym. Przez podanie danych należy rozumieć wejście na obszar objęty monitoringiem. Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Szczegółowa klauzula informacyjna
Przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej

 

Administratorem Danych Osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8724 015, e-mail: zszjanow@o2.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: iod@rodokontakt.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię ucznia, nazwisko ucznia, e-mail ucznia, imię rodzica, nazwisko rodzica, e-mail rodzica

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

>>Szczegółowe klauzule informacyjne na BIP<<