logo UE

Tytuł projektu: „Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim”

  Podmiot realizujący:   Powiat Janowski/Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Okres realizacji 2020-09-01 do: 2022-12-31

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego u 410 uczniów i 20 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, dostosowanego do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy, poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Realizacja projektu zapewni uczniom możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień zawodowych i  kompetencji, których nie obejmuje podstawa programowa nauczania w danym zawodzie i doświadczenia zawodowego w formie staży wykraczających poza zakres praktycznej nauki zawodu w podstawie programowej. Przyczyni się także do uatrakcyjnienia  procesu kształcenia, dostosuje go do wymagań pracodawców i zwiększy szanse uczniom na znalezienie zatrudnienia.

Zapewni również nauczycielom możliwości doskonalenia zawodowego w zakresie związanym z nauczanym zawodem, Ponadto pozwoli wyposażyć pracownie zgodnie                          z obowiązującymi standardami i rekomendacjami pracodawców , co podniesie jakość kształcenia w szkolnego.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, tj. doposażenie szkół, aktualizację wiedzy nauczycieli zawodu, organizację zajęć umożliwiających uczniom uzyskanie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji, organizację staży dla uczniów u pracodawców, organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Oferowane, w ramach realizacji projektu wsparcie, realizowane będzie  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Projekt zakłada:

  1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.
  2. Szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.
  3. Organizację staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.
  4. Szkolenia oraz kursy dla nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych.
  5. Doposażenie pracowni zawodowych w ZST w Janowie Lubelskim (pracownie: budowlane, mechaniczne, samochodowe, informatyczne, techniki biurowej, usług fryzjerskich, ekonomiczne, drzewne).

Dzięki realizacji projektu:

  1. 20 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, uzyska kwalifikacje lub nabędzie dodatkowe kompetencje zawodowe;
  2. 243 osoby uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia;
  3. 7 szkołom funkcjonującym, w ramach Zespołu Szkół Technicznych (technika: budowlane, mechaniczne, samochodowe, informatyczne, usług fryzjerskich, ekonomiczne i przemysłu drzewnego) zostanie zakupione doposażenie do kształcenia zawodowego uczniów.
  4. 349 uczniów nabędzie kluczowe kompetencje i umiejętności uniwersalne dzięki uczestnictwu w projekcie.

 

 Wartość projektu: 4 731 106,70 zł

Środki wspólnotowe UE: 4 021 440,69 zł

Krajowe środki publiczne: 709 666,01 zł, w tym:

    – budżet państwa: 236 555,34 zł

    – wkład własny: 473 110,67 zł

 

Link do pobrania plików rekrutacyjnych: Dokumenty rekrutacyjne ZST Janów Lubelski


Dnia 26.02.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów grupy I na kurs prawa jazdy kategorii B organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs prawa jazdy kategorii B (Grupa  I) – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 19.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów  na kurs HTML/JavaScript/CSS Gr. I  organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs   HTML/JavaScript/CSS  Gr. I – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 11.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów  na kurs Kasjer walutowo-złotowy  Gr. I  organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs Kasjer walutowo-złotowy Gr. I – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 11.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów  na kurs Obsługa kas fiskalnych  Gr. I  organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs Obsługa kas fiskalnych Gr. I – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 11.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów  na kurs Operator koparek w zakresie III klasy uprawnień   Gr. I  organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs Operator koparek w zakresie III klasy uprawnień  Gr. I – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 11.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów  na kurs Operator wózka widłowego z wyminą butli gazowej (TB)  Gr. I  organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs   Operator wózka widłowego z wyminą butli gazowej (TB)     Gr. I – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 11.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów  na kurs Operator wózka widłowego z wyminą butli gazowej (TM)  Gr. I  organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs   Operator wózka widłowego z wyminą butli gazowej (TM)     Gr. I – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 11.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów  na kurs Operator wózka widłowego z wyminą butli gazowej (TPD)  Gr. I  organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs   Operator wózka widłowego z wyminą butli gazowej (TPD)     Gr. I – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 19.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów  na kurs Operator wózka widłowego z wyminą butli gazowej (TS)  Gr. I  organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs   Operator wózka widłowego z wyminą butli gazowej (TS)     Gr. I – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 11.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów  na kurs Pilarz  Gr. I  organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs Pilarz  Gr. I – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 11.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów  na kurs Pracownik biurowy z obsługą programów biurowych Gr.I  organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs Pracownik biurowy z obsługą programów biurowych Gr. . I – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 11.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów  na kurs prawa jazdy kategorii B Grupa II  organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs prawa jazdy kategorii B (Grupa  II) – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 11.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów  na kurs prawa jazdy kategorii B Grupa II  organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs prawa jazdy kategorii B (Grupa  II) – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 11.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów  na kurs Spawacz MAG – 135 (TM)    Gr. I  organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs Spawacz MAG – 135 (TM)     Gr. I – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 19.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów  na kurs Spawacz MAG-135 (TS)  Gr. I  organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista osób zakwalifikowanych na kurs Spawacz MAG-135   (TS)     Gr. I – znajduje się  na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 26.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów na kurs Nowoczesne techniki strzyżeń Gr. I organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Lista osób zakwalifikowanych na kurs Nowoczesne techniki strzyżeń Gr. I – znajduje się na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 26.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów na kurs Przedłużanie i zagęszczanie włosów Gr. I organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Lista osób zakwalifikowanych na kurs Przedłużanie i zagęszczanie włosów Gr. I – znajduje się na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 26.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów na kurs Barber Gr. I organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Lista osób zakwalifikowanych na kurs Barber Gr. I – znajduje się na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.


Dnia 26.03.2021r. odbyła się rekrutacja uczniów na kurs Nowoczesne techniki koloryzacji Gr. I organizowany w ramach projektu ?Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim?. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Lista osób zakwalifikowanych na kurs Nowoczesne techniki koloryzacji Gr. I – znajduje się na tablicy ogłoszeń obok biura projektu. Szczegółowe informacje w biurze projektu.

 

Aktualności: Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim