Kierując się hasłem: ?Najważniejsze inwestycje… to inwestycje w edukację młodzieży?, Zespół Szkół Technicznych rozwija w pełni nowoczesną, zgodną ze światowymi standardami bazę dla przyszłych pokoleń uczniów. W ponad 70-letniej historii  szkoły dzień 8-go września 2020 r. zapisał się jako jedno z ważniejszych wydarzeń. W tym bowiem dniu dokonano  uroczystego otwarcia nowoczesnych warsztatów szkolnych.

Modernizacja obiektu  była jednym z ważniejszych przedsięwzięć realizowanych w ostatnich latach na terenie Powiatu Janowskiego. W ramach realizacji projektu ?Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego?, m.in. całkowicie wyremontowano sale warsztatowe, rozbudowano pracownie i pozyskano nowoczesne wyposażenie, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z profesjonalnej bazy do praktycznej nauki zawodu.

Zaproszenie na  otwarcie Warsztatów Szkolnych przyjęli wszyscy zasłużeni dla przedsięwzięcia, reprezentanci władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz  dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Senator RP Pan Józef Zając, Wicekurator Oświaty Pan Eugeniusz Pelak, Dyrektor Wydziału Wdrażania Europejskich Funduszy Społecznych w  Urzędzie Marszałkowskim Pani Katarzyna Tokarczuk, Starosta Powiatu Janowskiego Pan Artur Pizoń, Wicestarosta Powiatu Janowskiego Pan Michał Komacki, członkowie Zarządu Powiatu: Pan Józef Wieleba, Pan Zenon Zyśko, Pan Władysław  Sowa,  radni Powiatu Janowskiego, Naczelnik Wydziału Edukacji i Finansów w Oświacie Pani Elżbieta Pyrzyna, Ksiądz Proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Królowej ks. kan. Waldemar Farion. Wśród obecnych byli również: Dyrektor  I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza Pani Wiesława Dyjach, Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa Pani Teresa Biernat, Dyrektor  Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego Pani Iwona Miśkiewicz- Rachwał, Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Pan Jarosław Lenart, a także emerytowany Dyrektor Szkoły Pan  Franciszek Roczniak oraz emerytowani Kierownicy Warsztatów Szkolnych:  Pan Tadeusz Nowicki, Pan Czesław Skiba jak również Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Skupińska.

Na wstępie Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Pani Iwona Pająk podziękowała  władzom  Starostwa Powiatowego za przychylność w realizacji projektu oraz Radnym Powiatu za wsparcie w kwestiach finansowych.

Następnie głos zabrała Pani Aneta Sosnówka pracownik Wydziału Organizacji, Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym, która omówiła szczegóły realizacji projektu ?Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego?.

W dalszej części uroczystości głos zabrał m.in. Senator RP Pan Józef Zając, który ze wzruszeniem wspominał lata spędzone w murach ZST, pogratulował inwestycji i rozwoju szkoły oraz nakreślił perspektywy  szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim.

W swoim przemówieniu Dyrektor Wydziału Wdrażania Europejskich Funduszy Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim Pani Katarzyna Tokarczuk wskazała na znaczenie inwestycji dla regionu oraz  zwróciła uwagę na szeroki wachlarz możliwości  otwierających się przed szkołą.

Na zakończenie wystąpień głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Iwona Pająk, która w imieniu Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki odczytała list gratulacyjny,  natomiast  zwieńczeniem wystąpień była prezentacja rysu historycznego szkoły, którą przedstawił wieloletni Dyrektor Pan Mariusz Wieleba.

Finałem ceremonii i jednocześnie symbolicznym aktem otwarcia warsztatów było uroczyste przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie obiektów. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać prezentacji uczniowskich dotyczących poszczególnych klasopracowni oraz wymienić opinie na temat  perspektyw szkolnictwa zawodowego. Zarówno młodzież, jak i goście zgodnie  podkreślali jak ważną część edukacji stanowi zorganizowanie zajęć praktycznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistej działalności produkcyjnej. Nie ulega więc wątpliwości, że Zespół Szkół Technicznych wpisuje się w poczet szkół kształcących na miarę XXI w.

Elżbieta Dębiec, Iwona Martyna