podsumowanie realizacji proj

Kończy się realizacja projektu pt.,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Poniżej zamieszczono prezentację podsumowującą realizację projektu oraz broszurę informacyjną o projekcie.

ulotka     Prezentacja